Home Phone Custom Custom Scroll Top
Bg Header

Kích thước ảnh bìa facebook

Kích thước ảnh bìa Facebook Fanpage hiển thị trên điện thoại là 640 x 360 px.

Kích thước ảnh bìa Facebook Fanpage hiển thị trên điện thoại là 640 x 360 px.